Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een actieve en betrokken medezeggenschapsraad (MR). De raad bestaat uit twee ouders (‘oudergeleding’), twee leerkrachten (‘personeelsgeleding’) en een onafhankelijke voorzitter. De raad vergadert 5-6 keer per schooljaar, waarbij ook de directeur aanwezig is.

De MR behartigt de belangen van de eigen achterban door op kritisch positieve wijze mee te denken over goed onderwijs en een goede organisatie van de school. De raad heeft adviesrecht en voor bepaalde besluiten en veranderingen geldt daarnaast ook een instemmingsrecht. De MR drukt een belangrijke stempel op het wel en wee van de school en is daarmee een krachtige spreekbuis voor ouders. Ouders zijn van harte welkom om een vergadering van de MR bij te wonen (bij voorkeur even vooraf aanmelden).

Contact kan plaats vinden via het secretariaat (sylvia.dereuver@oo-h.nl)

 • De MR heeft het belang van de school voor ogen vanuit de verschillende standpunten;
 • De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen en is bovendien bevoegd om over alle aangelegenheden met het schoolbestuur van gedachten te wisselen;
 • De MR heeft tot taak openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school te bevorderen;
 • De MR denkt actief mee bij het oplossen van de problemen waar de school mee te maken heeft.

Om deze taken uit te voeren heeft de MR een aantal meer praktische bevoegdheden: het recht van instemming (meest vergaand), het recht van advies en het recht van initiatief. Deze rechten zijn, afhankelijk van het onderwerp, verschillend voor de oudergeleding en de teamgeleding in de MR.
Wanneer van welk recht gebruik gemaakt kan worden is ook weer omschreven, in de wet en in een daarvan afgeleid reglement.

Samenstelling en contactgegevens MR 2016/2017

Slide-4

Voorzitter: Aletta van Stee
Lid namens de ouders: Ellen Zemmelink, Marloes Heerkens
Lid namens het personeel: Gemma Hoes en Sylvia de Reuver

Vergaderdata 2016/2017

 • 20 september 2016
 • 9 november 2016
 • 26 januari 2017
 • 20 maart 2017
 • 16 mei 2017
 • 29 juni 2017

Ouders zijn ten alle tijden van harte welkom om de vergaderingen van de MR bij te wonen. De vergadering is openbaar, met uitzondering van agendapunten met een vertrouwelijk karakter. Ouders die een vergadering willen bijwonen verzoeken wij om contact op te nemen met de voorzitter, zodat wij bijtijds de vergaderagenda kunnen doorsturen en de thee of koffie kunnen klaarzetten.

Reguliere vergaderingen in het schooljaar 2016/2017 zijn gepland op:

 • 20 september 2016
 • 9 november 2016
 • 26 januari 2017
 • 20 maart 2017
 • 16 mei 2017
 • 29 juni 2017
© OBS De Brug, Houten | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®