Stichting Openbaar Onderwijs Houten

Obs De Brug valt onder het gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs Houten (OOH). Het bovenschools management is in handen van het College van Bestuur. Voorzitter van het College van Bestuur is mevrouw Annelies Smits. Het College van Bestuur legt op haar beurt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die uit 5 leden bestaat.

De missie van de Stichting OOH is “Met hart voor kinderen in het hart van de wijk.”

Het kind staat centraal op de scholen en de scholen staan centraal in de wijk. Het tweede deel van onze missie “…in het hart van de wijk” betreft ook de relatie van het openbaar onderwijs met de samenleving. Die relatie vinden we essentieel en maken we zichtbaar in de kernwaarden voor het openbaar onderwijs zoals die de vereniging van openbare scholen (VOS/ABB) heeft opgesteld. Deze kernwaarden zijn gebaseerd op het beginsel dat openbare scholen ontmoetingsscholen zijn met ruimte voor verschillen. Het ontmoetingskarakter komt tot uiting in diverse wettelijke bepalingen en krijgt vorm door de uitwerking van schoolbestuur en school. Het gaat om de volgende zes kernwaarden:

Iedereen welkom

De openbare school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.

Iedereen benoembaar

Benoembaarheid op de openbare school staat open voor iedereen, ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.

Wederzijds respect

De openbare school gaat uit van wederzijds respect voor de levensbeschouwing of godsdienst van alle leerlingen, ouders en personeelsleden.

Waarden en normen

De openbare school besteedt actief aandacht aan uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden.

Democratische organisatie

De openbare school betrekt leerlingen, ouders en personeelsleden actief bij de besluitvorming over doelstellingen en werkomstandigheden.

Godsdienst en levensbeschouwing

De openbare school biedt de gelegenheid om godsdienstig of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs te volgen

Voor meer informatie over de Stichting OOH kijk op www.oo-h.nl

© OBS De Brug, Houten | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®