Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een actieve en betrokken medezeggenschapsraad (MR). De raad bestaat uit twee ouders (‘oudergeleding’) en twee leerkrachten (‘personeelsgeleding’).

De MR behartigt de belangen van de eigen achterban door op kritisch positieve wijze mee te denken over goed onderwijs en een goede organisatie van de school. De raad heeft adviesrecht en voor bepaalde besluiten en veranderingen geldt daarnaast ook een instemmingsrecht. De MR drukt een belangrijke stempel op het wel en wee van de school en is daarmee een krachtige spreekbuis voor ouders. Ouders zijn van harte welkom om een vergadering van de MR bij te wonen (bij voorkeur even vooraf aanmelden).

Contact kan plaats vinden via het secretariaat (sylvia.dereuver@oo-h.nl)

  • De MR heeft het belang van de school voor ogen vanuit de verschillende standpunten;
  • De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen en is bovendien bevoegd om over alle aangelegenheden met het schoolbestuur van gedachten te wisselen;
  • De MR heeft tot taak openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school te bevorderen;
  • De MR denkt actief mee bij het oplossen van de problemen waar de school mee te maken heeft.

Om deze taken uit te voeren heeft de MR een aantal meer praktische bevoegdheden: het recht van instemming (meest vergaand), het recht van advies en het recht van initiatief. Deze rechten zijn, afhankelijk van het onderwerp, verschillend voor de oudergeleding en de teamgeleding in de MR.
Wanneer van welk recht gebruik gemaakt kan worden is ook weer omschreven, in de wet en in een daarvan afgeleid reglement.

Samenstelling en contactgegevens MR 2017/2018

Slide-4

Voorzitter: Nick Daniels
Lid namens de ouders: Nick Daniels en Marloes Heerkens
Lid namens het personeel: Gemma Hoes en Sylvia de Reuver

Vergaderdata 2017/2018

  • 29 september 2017
  • 12 oktober 2017
  • 6 december 2017
  • 5 februari 2018
  • 4 april 2018
  • 5 juni 2018
© OBS De Brug, Houten | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®