Praktische zaken van A-Z

U kunt een aanmeldingsformulier opvragen via onze website of ophalen bij Nicky Mertens op school. Op het moment dat het aanmeldingsformulier ingevuld op school ontvangen is, is uw kind formeel ingeschreven. U ontvangt een bevestiging per e-mail. Bij inschrijving van kleuters ontvangt u ongeveer een maand voor de vierde verjaardag van uw kind een uitnodiging voor de eerste wendag. Zie ook wendagen.

zie Ziekmelding en absentie, Verlof en Spijbelen (ongeoorloofd).

Wij vinden het belangrijk om onze administratie actueel te houden. Daarom verzoeken wij ouders ons op de hoogte te houden van wijzigingen in contactgegevens. Ook zijn wij graag op de hoogte van veranderingen in thuissituaties, zoals bijvoorbeeld bruiloften, echtscheidingen of gezinsuitbreiding.

BSN
Onze administratie moet aan wettelijke eisen voldoen (‘Wet op het onderwijsnummer’). Om die reden hebben wij van alle kinderen het BSN (burgerservicenummer) en een kopie van officiële documenten nodig, zoals inschrijving bij de burgeradministratie, identiteitsbewijs en zorgpas.

Gewichtenregeling/bekostiging
De bekostiging van het onderwijs is mede afhankelijk van het opleidingsniveau van de ouders van onze ingeschreven leerlingen. Bij de verwerking van uw gegevens houden wij ons uiteraard aan de wet Bescherming Persoonsgegevens.

Voor de ochtendpauze eten en drinken de kinderen hun van thuis meegenomen ’10-uurtje’. Dit kan bestaan uit een boterham, een Liga-koek, fruit, melk, sap e.d. Geen priklimonade, snoep en/of chips.

Woensdag is onze fruit- en groentedag; dan nemen de kinderen een stuk fruit of groenten als ’10-uurtje’ mee naar school.

Wanneer u iets mist kunt u in eerste instantie bij de groepsleerkracht terecht. Gevonden voorwerpen worden over het algemeen tot het einde van het schooljaar bewaard. Aan het einde van het schooljaar worden de gevonden voorwerpen in de hal uitgestald. De datum wordt in de nieuwsbrief vermeld.

Wij vinden het belangrijk om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Dit doen wij o.a. door ieder jaar een goed doel te steunen. Een speciale projectgroep kiest ieder jaar een goed doel en organiseert acties om geld op te halen.

Onze school dient zich te houden aan het sponsorprotocol dat is opgesteld door de overkoepelende Stichting Openbaar Onderwijs Houten (OOH). Sponsorverzoeken worden voorgelegd aan het College en Bestuur van OOH en aan de oudergeleding van de MR.

Vanaf groep 6 krijgen de kinderen regelmatig huiswerk mee naar huis. Dit wordt langzaam opgebouwd t/m groep 8. In de groepen 7 en 8 moeten de kinderen hun huiswerk in een agenda noteren. Het huiswerk bestaat uit extra taal- of rekenwerk, het leren van toetsen, het maken van een werkstuk of het voorbereiden van een spreekbeurt.

Vroeg leren omgaan met huiswerk bevordert de zelfstandigheid en doet een beroep op de verantwoordelijkheid van kinderen ten aanzien van hun eigen handelen. Twee aspecten die in het voortgezet onderwijs van groot belang zijn voor het behalen van successen.

In de hal van de onderbouw ligt stoffen vloerbedekking, zodat de kinderen prettig op de grond kunnen spelen. Wij vragen u daarom vriendelijk om vieze schoenen en laarzen bij de ingang uit te trekken en bij de garderobe neer te zetten. Dit geldt ook voor skeelers. Om verwarring te voorkomen vragen wij u de laarzen voorzien van de naam van uw kind. Als u niet wilt dat uw kind op sokken loopt kunt u sloffen mee naar school geven.

Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar de basisschool. Vanaf de vijfde verjaardag is uw kind leerplichtig. Voor kinderen van vier en vijf jaar oud kan de schooldag vermoeiend zijn. Tot het zesde jaar mag een kind vanwege vermoeidheid nog vijf uur per week thuisblijven – in overleg met de leerkracht en de directeur. Indien noodzakelijk kan dit met nog eens vijf uur worden vermeerderd.

Voor meer informatie over verlof buiten de reguliere schoolvakanties verwijzen wij u naar onze website en/of de website www.leerplicht.net.

Het kan een keer voorkomen dat een leerkracht door ziekte onverwacht afwezig is. In dat geval zullen wij in eerste instantie een beroep doen op beschikbare invallers. Soms is dat niet mogelijk. Daarom zullen we in tweede instantie een beroep doen op leerkrachten binnen de school met niet-lesgevende taken, of zullen groepen worden samengevoegd. Toch kunnen we niet uitsluiten dat in uitzonderlijke gevallen de lessen niet zullen doorgaan en u verzocht wordt uw kind thuis te houden. Is dat voor u niet mogelijk, dan kunt u contact opnemen met de directeur. Uw kind wordt dan alsnog opgevangen binnen een andere groep.

Wij willen onze kinderen een zo groot mogelijke keuze bieden van educatieve, interessante en bovenal gezellige naschoolse activiteiten binnen ons eigen schoolgebouw. Wij werken hiervoor samen met verschillende aanbieders, waaronder De Beun.

Een compleet overzicht van de activiteiten die dit schooljaar worden aangeboden kunt u vinden op Maxclass.

Voor de naschoolse opvang van uw kinderen heeft u de keuze uit verschillende opvangcentra in Houten. Ga vóór het afsluiten van een contract bij de BSO van uw keuze na of zij vervoer organiseren van onze school naar de BSO.

In ons schoolgebouw wordt de naschoolse opvang verzorgd door Kindercentrum De Beun. De kinderen blijven dan na school op de eigen locatie, waar zij, samen met kinderen van andere scholen uit de buurt, worden opgevangen in speciaal hiervoor ingerichte lokalen. Meer informatie over NSO op onze school kunt u vinden op de website van De Beun.

Onze school houdt rekening met de privacywetgeving. Wij hebben een protocol opgesteld dat verantwoord gebruik van naam- en adresgegevens en foto/videomateriaal moet garanderen. Aan het begin van ieders schoolcarrière wordt ouders toestemming gevraagd voor het gebruik van foto- en video-opnames voor intern gebruik en plaatsing van foto’s op de website. Bij opnames voor extern gebruik wordt altijd vooraf toestemming gevraagd van de ouders.

Leerlinggegevens
Het leerlingdossier is primair bedoeld voor intern gebruik en wordt in een afgesloten ruimte bewaard. Alle digitale gegevens zijn voorzien van een password. De gegevens zullen – indien van toepassing – alleen na toestemming van de ouders worden gedeeld met externe hulpverleners, zoals de schoolbegeleidingsdienst of het zorgplatform. Aan het begin van het schooljaar worden er groepslijsten uitgedeeld met contactgegevens van de kinderen uit de groep.

Website
Op onze website publiceren wij geen contactgegevens van leerlingen en personeelsleden van onze school. Bij foto’s zullen geen namen van kinderen worden vermeld.

Maxclass
MaxClass is een besloten omgeving die alleen toegankelijk is via toelating door de leerkracht of schoolbeheerders en enkel voor ouders van de desbetreffende groep waarin hun kind zit. Hier staan foto’s van kinderen van de eigen groep op. Mocht u bezwaar hebben tegen plaatsing kunt u dit kenbaar maken bij de directie.

Wij nodigen iedereen van harte uit voor een kennismakingsbezoek aan onze school. Dat is immers de beste manier om de sfeer te proeven en te zien hoe wij in de praktijk werken. U kunt hiervoor een afspraak maken met Nicky Mertens. Zij zal u onze school laten zien en uw vragen beantwoorden.

Ieder jaar in september/oktober maakt de schoolfotograaf foto’s van individuele kinderen, broertjes en zusjes op school en groepsfoto’s. U krijgt binnen een week een weblink en inlogcode waarop u de foto’s kunt bekijken. Indien u dit wenst kunt u deze nabestellen, maar dit is uiteraard niet verplicht.

onderbouw   (groep 1 t/m 4) bovenbouw (groep 5 t/m 8)
maandag 8.30-12.00 uur 13.00-15.00 uur 8.30-12.00 uur 13.00-15.00 uur
dinsdag 8.30-12.00 uur 13.00-15.00 uur 8.30-12.00 uur 13.00-15.00 uur
woensdag 8.30-12.30 uur 8.30-12.30 uur
donderdag 8.30-12.00 uur 13.00-15.00 uur 8.30-12.00 uur 13.00-15.00 uur
vrijdag 8.30-12.00 uur 8.30-12.00 uur 13.00-15.00 uur

Om 8.20 uur gaan de deuren van de school open en zijn de leerkrachten in of bij de klas aanwezig. M.i.v. dit schooljaar hebben wij geen schoolbel meer. Dat vraagt discipline en oplettendheid van iedereen om op tijd te beginnen en te eindigen. Hier helpen we elkaar bij.

’s Middags starten we ook weer op tijd, om 13.00 uur.

De groepen 4 t/m 8 hebben dagelijks van 10.15-10.30 uur pauze. Tijdens deze pauze en aan het einde van de middagpauze (van 12.45-12.55 uur) wordt door de leerkrachten toezicht gehouden op het schoolplein.

Kinderen van de groepen 1 en 2 mogen speelgoed meebrengen wanneer ze jarig zijn en tijdens de speelgoedmiddagen. We stellen het op prijs als kinderen geen gewelddadig speelgoed meebrengen.

Kleuters
De kleuters dragen tijdens de gymlessen gymschoentjes, liefst zonder veters en met een goede zool, om uitglijden te voorkomen. Deze schoentjes worden op school bewaard in een krat. We adviseren u om zo nu en dan te controleren of uw kind niet toe is aan een maatje groter.

Groepen 3 t/m 8:
Vanaf groep 3 dragen de kinderen gymschoenen, voorzien van een witte antislipzool (geen balletschoentjes), en een turnpakje of sportbroekje en -shirtje. Sportkleding graag schoon in een tas meenemen en niet thuis al aantrekken. Kinderen die geen gymkleren bij zich hebben, kunnen niet meedoen met de gymles.

We vragen kinderen sieraden (kettingen, oorbellen, ringen) die tijdens de lessen een gevaar vormen voor het kind of de medeleerlingen af of uit te doen.

Als uw kind verzuimt zonder dat er toestemming is voor extra verlof dan is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is, op grond van de Leerplichtwet, verplicht het schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.

Rond de schoolvakanties controleert de leerplichtambtenaar of alle kinderen op school zijn en of er geen sprake is van luxe verzuim.

Zie ook Ziekmelding en absentie & Verlof.

In de bovenbouw houden kinderen jaarlijks één of meerdere spreekbeurten en werken zij aan werkstukken, zowel op school als thuis. Zij kunnen hiervoor gebruik maken uit materiaal uit ons documentatiecentrum, de bibliotheek en internet. Stappenplannen en tips voor de voorbereiding van de boekenkring, hobbykring, nieuwskring en werkstukken staan op Maxclass. Hier staan ook de data van de individuele presentaties en deadlines voor het inleveren van het werkstuk.

Tijdens de middagpauze kan uw kind op school overblijven. Deze tussenschoolse opvang wordt verzorgd door Kinderstralen (voorheen LOS). De kinderen eten en spelen van 12.00-12.45 uur onder toezicht van overblijfmedewerkers. Kinderstralen organiseert tijdens de overblijf regelmatig leuke activiteiten. Tarieven en contactgegevens zijn terug te vinden op onze website.

Aan de start van het schooljaar krijgen alle oudste kinderen uit het gezin
de schoolkalender mee naar huis, met hierin de belangrijkste data en
contactgegevens. Mocht u deze niet hebben ontvangen of wilt u een extra
exemplaar, neemt u dan contact op met Nicky Mertens.

Ons voornaamste streven is het bieden van een veilig pedagogisch klimaat waarin kinderen zich kunnen durven te ontwikkelen. Het beleid m.b.t. preventie en incidenten staat beschreven in het ‘Integraal Veiligheidsbeleid binnen OOH’. Hieraan gerelateerde documenten zijn ‘Veiligheid en verantwoordelijkheid’, ‘Omgaan met agressie, geweld en seksuele intimidatie’, en ‘Protocol maatregelen ongewenst gedrag’. Al deze documenten zijn vastgesteld door het gezamenlijk directieoverleg, de GMR en het College van Bestuur en gelden voor alle scholen binnen het OOH.

Voor De Brug hebben wij bovendien een eigen ‘Schoolveiligheidsplan’. Hierin staan specifieke veiligheidsaspecten beschreven, zoals het ontruimingsplan, het pestprotocol en de schoolafspraken. Wij houden op school een incidentenregistratie bij waarin ongevallen en onveilige situaties worden vastgelegd. Dit document wordt jaarlijks geëvalueerd.

Kinderen vieren hun verjaardag in hun eigen stamgroep. Wij geven de voorkeur aan gezonde traktaties. Wij willen hierbij niet alle snoep verbieden, maar vragen u wel dringend om de slechte categorie snoepgoed (lollies, toffees, kauwgom etc.) te vermijden.

In de kleutergroepen 1 en 2 start de verjaardag om 8.30 uur, zodat ouders hierbij aanwezig kunnen zijn. In de groepen 3 t/m 8 wordt de traktatie meestal voor de ochtendpauze uitgedeeld, rond 10 uur.

De jarige trakteert de klasgenoten en de eigen leerkracht. De leerling mag de klassen rond om felicitaties en een sticker van alle andere leerkrachten in ontvangst te nemen.

Ook de leerkrachten vieren een keer per jaar hun verjaardag in de klas. De ochtend wordt feestelijk ingeluid tijdens met een traktatie van de leerkracht. Kinderen vinden het vaak leuk om de leerkracht te verrassen met een mooie tekening of een kleinigheidje, maar dit is uiteraard geenszins een verplichting; een hand en een lieve glimlach van de kinderen maakt de verjaardag al tot een onvergetelijke dag.

De school heeft ook een taak in de opvoeding tot veilig verkeersgedrag. Onze leerlingen uit groep 7 nemen deel aan het landelijk verkeersexamen. Dit examen bestaat uit een schriftelijke en een praktische toets waarin kinderen hun kennis van de verkeersregels in de praktijk laten zien. Zelfs in het fietsvriendelijke Houten is praktische oefening onder begeleiding van ouders een must. U kunt hierbij gebruik maken van de Educatieve Route die in Houten is uitgezet.

Volgens de wet mag in bijzondere situaties extra verlof worden aangevraagd. Deze zogenaamde ‘gewichtige omstandigheden’ zijn omstandigheden die ‘buiten de wil zijn gelegen’. Het verlof wordt verleend om onredelijke situaties te vermijden, waarbij het belang van het kind voorop staat. Meestal blijft het verlof beperkt tot een of enkele dagen. Voorbeelden daarvan zijn:het voldoen aan een wettelijke verplichting

 • verhuizing
 • huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 4e graad
 • overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de 4e graad
 • ernstige ziekte van bloed of aanverwanten tot en met de 4e graad
 • 12½-, 25-, 40-, 50-, 55- en 60-jarig huwelijks- en of ambtsjubileum van bloed- en aanverwanten tot en met de 4e graad
 • bepaalde gezinsproblematiek

De volgende situaties kunnen niet worden aangemerkt als gewichtige omstandigheden:

 • eerder vertrek of later terugkomen van vakantie om financiële redenen, boekingsmogelijkheden, vervoer of om files te vermijden
 • afwijkend vakantierooster van kinderen uit een gezin die op een andere school zitten
 • dienstrooster van de werkgever van ouders/verzorgers
 • activiteiten van (sport)verenigingen
 • familiebezoek in het buitenland / bezoek aan het land van herkomst
 • verjaardagen

Voor bepaalde feesten of verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging bestaat recht op verlof. Als richtlijn geldt hierbij dat één dag per gebeurtenis wordt vrijgegeven.

Verlof aanvragen

Een verlofaanvraag voor een periode tot maximaal 10 schooldagen kunt u indienen bij de directeur. Verlofaanvragen voor meer dan 10 schooldagen worden behandeld door de leerplichtambtenaar. Deze aanvraag dient z.s.m. (liefst 8 weken van te voren) bij de leerplichtambtenaar schriftelijk te worden ingediend. De leerplichtambtenaar zal schriftelijk reageren. U kunt eventueel schriftelijk bezwaar maken tegen de beslissing. Zie ook Ziekmelding en absentie en Spijbelen.

Voor alle scholen binnen het openbaar onderwijs in Houten (OOH) zijn de volgende verzekeringen afgesloten:

 • Verzekering collectieve schade inzittenden
 • Doorlopende reisverzekering
 • Inventarisverzekering
 • Aansprakelijkheidsverzekering (géén W.A. per kind)
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
 • Collectieve ongevallenverzekering

Deze verzekeringen dekken geen schades die door een particuliere (W.A.) verzekering worden gedekt.

De verzekering is niet bedoeld voor materiële schade die bij een ongeval ontstaat, bijvoorbeeld aan kleding, een bril of fiets. De dekking is van kracht tijdens het verblijf op school en de rechtstreekse route tussen school en huis, maximaal 1 uur voor en na schooltijd.

Ook tijdens schoolreisjes, kamp, excursies en sportwedstrijden zijn de kinderen verzekerd. De verzekering keert uit

 • kosten van genees- en heelkundige behandelingen
 • tandheelkundige hulp per element
 • bij overlijden
 • bij blijvende invaliditeit

Als we gebruik maken van ouders voor het vervoeren van leerlingen, zijn deze kinderen verzekerd door de inzittendenverzekering. Een kopie van het verzekeringspasje hebben we als school.

Het bedrag van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Met dit bedrag draagt u bij aan de kosten voor de extra activiteiten die in het belang van de leerlingen worden gehouden. De bijdrage is vrijwillig, d.w.z. uw kind zal niet van het reguliere lesprogramma worden uitgesloten indien u de bijdrage niet betaalt.

De activiteitenraad int de bijdrage bij voorkeur via automatische incasso. Als een kind in de loop van het jaar wordt ingeschreven, hoeft slechts een evenredig deel van de ouderbijdrage betaald te worden.

Naast de ouderbijdrage vragen we ook een eigen bijdrage voor de schoolreis voor groep 1 t/m 6 en het kamp voor groep 7 en 8. De hoogte van deze bijdrage wordt kort voor deze activiteiten bepaald en geïnd. Het is mogelijk om hiervoor een automatisch incasso af te geven.

Een kleuter mag vanaf zijn vierde verjaardag naar de basisschool. Vóór die tijd is er gelegenheid om maximaal vijf dagdelen (ochtenden) naar school te gaan om alvast te wennen aan de omgeving, de groep en de nieuwe juf. Meestal zijn dit de vijf woensdag- en vrijdagochtenden voorafgaand aan de vierde verjaardag van uw kind. Bij het plannen houden we rekening met de vakanties.

Wanneer uw kind niet (tijdig) op school kan zijn verzoeken we u vriendelijk doch dringend dit vóór aanvang van de lessen (8.30 uur) te melden d.m.v. een telefoontje, een briefje of een persoonlijke melding. Ook bij kortdurende afwezigheid, zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts of tandarts, krijgen wij graag vooraf bericht. Zo hoeven wij ons geen zorgen te maken dat er onderweg naar school iets met u en/of uw kind is gebeurd.

Zie ook Verlof en Spijbelen/ongeoorloofd verzuim.

© OBS De Brug, Houten | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®